Gwybodaeth

Mae Pen Y Bont wedi ei leoli’n gyfleus, o fewn ychydig funudau mewn car oddi ar yr A55. Mae pentref Y Fali o fewn pellter cerdded gyda chanolfannau siopa, swyddfa bost, garej, ty golchi, siop trin gwallt, meddygfa a deintyddfa.

Mae gorsaf reilffordd gerllaw ac mae gwasanaeth bws rheolaidd yn mynd heibio i’r safle. Mae’r pentrefi cyfagos yn cynnwys amrywiaeth o gaffis, tafarndai a thai bwyta. Mae traethau tywodlyd a’r Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn cyrraedd hawdd hefyd.

Anglesey Caravan Site
Gwiliau Ynys Mon

Cyfleusterau y Safle

 • Awyrgylch dawel gyfeillgar mewn ardal eithriadol
 • Bloc toiled / cawod
 • Man gwaredu dŵr gwastraff
 • Man gwaredu toiled cemegol
 • Ardal o dan do i lanhau llestri
 • Pwyntiau trydan
 • Digon o le i barcio ceir ar bob safle
 • Cyfleuster rhewgell ar gael
 • Ardal ailgylchu.
 • Safle bws ar waelod y lôn.
 • Mynedfa i Kayaks a hwylfyrddau ar y môr.
 • Ffinio ar lwybr yr arfordir.
 • Storfa i garafanau.
 • Croeso i gŵn

Cyfarwyddiadau i Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL. 


Manylion Cyswllt

Pen Y Bont
Y Fali
Ynys Môn
Gogledd Cymru
LL65 3EY

Rhif Ffôn: 01407 740 481

Ar Agor

Canol Mis Mawrth – Canol Mis Hydref

Pen Y Bont Farm

Pen Y Bont Camping

Treuliwch eich gwyliau carafán neu gwersylla nesaf ym Mhen Y Bont, Y Fali, Ynys Môn